Biznes

Dlaczego okresowa ocena pracownika jest działaniem wartościowym?

Ocena okresowa pracownika jest jednym z podstawowych narzędzi służących do zarządzania zasobami ludzkimi. Jej nadrzędną rolą jest udzielane pracownikom informacji zwrotnej na temat tego, czy należycie wykonują swoją pracę. Okresowa ocena pracownika tworzy system motywacji i rozwoju zawodowego. Jest procesem i kluczowym elementem zarządzania, w którym pracodawca dokonuje oceny pracy swojego pracownika w określonych odstępach czasu. Celem tego procesu jest zazwyczaj monitorowanie postępów pracownika, identyfikowanie jego mocnych i słabych stron oraz określenie, czy osiąga on cele i wymagania firmy.

Jakie informacje zbieramy w ramach okresowej oceny pracownika?

W ramach okresowej oceny pracownika pracodawca może zbierać informacje na temat wyników pracy, zdobytych osiągnięć, obecności i absencji w pracy, punktualności, prezentowanych umiejętności miękkich, a także innych czynników, które wpływają na wydajność pracownika. W zależności od branży, rodzaju pracy i specyfiki firmy, okresowa ocena pracownika może być przeprowadzana raz w roku, co pół roku, co kwartał albo nawet częściej. Ocena pracownicza przykłady opisowe – to także ważna informacja zwrotna dla osób zatrudnionych. W ten sposób, uwzględniając kryteria oceny pracownika, dowiadują się wiele na temat swoich osiągnięć, postępów oraz obszarów nadających się do poprawy. Ocena roczna pracownika może być dobrą podstawą do rozmowy na temat podwyżki, premii lub określenia awansu. Może być również inspiracją do omówienia planu dalszych działań i planu ścieżki rozwoju. Karta oceny pracownika to podstawowy element narzędzi potrzebny do zarządzania zasobami ludzkimi, który opiera się na wieloaspektowych kryteriach.

 

Ocena pracownicza przykłady, rodzaje i najważniejsze informację

Okresowa ocena pracowników powinna być bezstronna, rzetelna oraz sprawiedliwa. Wyróżnić możemy różne techniki i metody oceny pracowników. Pierwsza to ocena opisowa pracownika. Z kolei drugi rodzaj to ocenianie pracownika na podstawie przeliczników punktowych. Możemy wyróżnić pięć, określonych stopniami, sposobów oceny pracowniczej. Pierwszy sposób oceny pracowniczej, dość subiektywny, wykonywany jest przez przełożonego. Określa się go mianem 90 stopni. Kiedy połączy się go z samooceną wykonaną przez pracownika, to wynik pozwoli skonfrontować ze sobą dwa, zupełnie inne punkty widzenia. Wtedy mówimy o ocenie pracowniczej 180 stopni. Z kolei, kiedy pracownika ocenia nie tyko pracodawca, ale także współpracownicy, podwładni, a czasem nawet klienci, możemy mówić o ocenie 360 stopni. Tak więc ocenę pracownika można przeprowadzić na kilka różnych sposobów. Sprawdzi się zarówno
opisowa ocena pracownika, jak i jej wariant punktowy.